Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Stypendium szkolne 2017/2018

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przeznaczona jest dla uczniów z  rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej m.in. z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Aby uzyskać pomoc należy spełnić kryterium dochodowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto (w miesiącu poprzedzającej składanie wniosku, czyli w sierpniu 2017r).                                    

Druki wniosków wraz z załącznikami należy pobrać ze strony internetowej szkoły, od pedagoga szkolnego lub w  MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 nr. tel. (34)372-42-04.

Dokumenty należy składać do dnia 12.09.2017r. w gabinecie pedagoga szkolnego.                       

MOPS nadmienia, że rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, zawierające niezbędne informacje do udzielenia pomocy materialnej.                                                                  

Uwaga. Nastąpiła zmiana wykazu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. 

Dokumenty do pobrania (kliknij):

Indywidualna karta ucznia 2017

Oświadczenie klienta przy wniosku - stypendia

Oświadczenie o dochodzie w formie ryczałtu

Oświadczenie o dodatkowym dochodzie

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Pouczenie - stypendium i zasiłki szkolne

Wniosek o formie wypłacania świadczeń

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego

Zaświadczenie o dochodach uczestnika CIS

Zaświadczenie o dochodach

 

Wykaz 2017/2018