Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Stypendium szkolne - 2019/2020

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty
528,00 zł netto.

Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki.

 Dokumenty należy dostarczyć do szkoły do dnia 11 września 2019r.

Załączniki do stypendium szkolnego:

 

1. druk wniosku o stypendium szkolne wraz z pouczeniem – druk 4 strony,

 

2. wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 zaakceptowany przez Dyrektora MOPS
(UWAGA: nowy wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi !),

 

3. oświadczenie osoby o formie stypendium szkolnego,

 

4. druk - zaświadczenie o dochodach,

 

5. druk - zaświadczenie o dochodach w CIS,

 

6. druk – oświadczenie dochód działalność-gospod_ryczałt,

 

7. druk – oświadczenie dochód działalność-gospod_składki zdrowotne,

 

8. oświadczenie Strony – praca dorywcza _dodatkowy dochód,

 

9. druk - potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego (dostarczane wraz z fakturami)
 

Uwaga !

Zasiłek szkolny
udzielany z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 

W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny wniosek należy składać w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa.

 

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pokój nr. 4: tel. (34) 372-42-04.