Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Informacje dotyczące egzaminu 8-klasisty w maju 2021r.

Informacje dotyczące egzaminu 8-klasisty w maju 2021r.

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego – 25.05.2021 godz. 9.00
 2. matematyki – 26.05.2021 – godzina 9.00
 3. języka angielski – 27.05.2021 – godzina 9.00

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
   (z wydłużeniem do 180 min.)
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  (z wydłużeniem do 150 min.)
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut
  (z wydłużeniem do 135 min.)

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Uczeń może wnieść do sali małą butelkę wody niegazowanej. Butelka powinna stać na podłodze przy stoliku, aby arkusz nie został zalany.

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Uczniowie na przedmiotach, z których są prowadzone egzaminy przygotowywani są zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi.