Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Regulamin - uroczystości szkolne COVID-19

Regulamin

Dotyczący postępowania podczas uroczystości szkolnych z udziałem rodziców/opiekunów oraz zaproszonych gości  w Szkole Podstawowej nr 49

 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie  w czasie epidemii COVID-19 opracowana na podstawie wytycznych GIS, aktualnych przepisów prawa, uwzględniająca specyfikę placówki.

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 r. poz. 1320)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166 ze zm.)

 2. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.06.2020 r. 

 3. .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


  1. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

  2. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie Uczestników biorących czynny udział w uroczystości szkolnej, którzy znajdują się w sali gimnastycznej i w salach lekcyjnych. Szkoła nie zapewnia  maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia ww. obowiązku.

  3.Rodzice/opiekunowie prawni i zaproszeni goście mają obowiązek zachować dystans między sobą min 1,5 metra.

  4.Uroczystości szkolne odbywać się będą w wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  5.W uroczystościach szkolnych bierze udział określona liczba osób wyznaczona przez dyrektora szkoły.