Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / czytaj

czytaj

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego

w Częstochowie

 

Szkoła Podstawowa Nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp49.edu.czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2015r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

 • HTML
 • WCAG 2.0 (AA)

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Patrycja Bajor e-mail:  sp49@edukacja.czestochowa.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  34 363 27 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. W odległości 20 m od budynku szkoły znajduje się parking osiedlowy z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 2. Szkoła posiada podjazd przy wejściu głównym do budynku szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 3. Na portierni dostępny jest pracownik obsługi, który może w razie potrzeby udzielić pomocy. Potrzebę uzyskania pomocy można zasygnalizować  dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach.
 1. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp na teren placówki z psem asystującym.

 2. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych dotyczących komunikacji (brak wind i platform).

 3. Szkoła nie posiada toalet dostosowanych do  potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.