Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Powrót do szkoły – Uczeń, Rodzic

Powrót do szkoły – Uczeń

1. Masz gorączkę kaszel lub inne objawy chorobowe – zostań w domu. Do szkoły przychodzisz zdrowy.

2. Noś codziennie do szkoły maseczkę.

3. Zawsze zakładaj maseczkę, jeżeli będziesz przebywał w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia).

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

5. Często myj ręce wodą z mydłem.

6. Zasłaniaj twarz podczas kichania czy kasłania.

7. Nie podawaj ręki na powitanie.

8. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.

9. Nie wymieniaj się, nie pożyczaj przyborów szkolnych i podręczników.

10. Spożywaj swoje jedzenie i picie.

11. Zgłaszaj nauczycielowi pogorszenie swojego stanu zdrowia.

12. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów np. podczas przerw.

13. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

14. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.

 

 

Powrót do szkoły - Rodzic

 

1. Rodzic/opiekun prawny nie posyła do szkoły chorego dziecka.

2. Rodzic/opiekun prawny przestrzega procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

3. Rodzic/opiekun prawny zapoznaje się z planem lekcji danej klas, przestrzega określonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z danej klasy, do której dziecko zostało przypisane i dostosowuje się do tych godzin.

4. Rodzic/opiekun prawny informuje szkołę, jeśli domownicy objęci są kwarantanną.

5. Rodzic/opiekun prawny sprawdza na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.

6. Rodzic/opiekun prawny sprawdza, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.

7. Rodzic/opiekun prawny w miarę możliwości unika transportu publicznego w drodze do/ze szkoły – spacer, rower.

8. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu, a rodzic /opiekun prawny zostaje poinformowany najszybszą możliwą drogą i ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka.

9. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dzieciom  o podstawowych zasadach higieny, w tym o:

a)      obowiązku zachowania dystansu społecznego wynoszącego min 1,5m.

b)      unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,

c)        częstym myciu rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

d)        niepodawaniu ręki na powitanie

e)      zasłanianiu twarzy podczas kichania czy kasłania

f)        wycieraniu rąk w jednorazowe ręczniki

10. Rodzic/opiekun prawny zawsze odbiera telefon ze szkoły.