Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

procedury na wypadek podejrzenia COVID

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49

W CZĘSTOCHOWIE

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19

u ucznia

1. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

2. Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3. Przed wejściem do szkoły uczniom będzie mierzona temperatura ( zgoda rodziców/ opiekunów na pomiar temperatury ciała u ucznia).

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczniowie nie powinni przychodzić do szkoły, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zdzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu ( wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły (wcześniej uzgodniony z rodzicami sposób odbioru dziecka).

6. Obszar, w którym poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.)

7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Opracowano na podstawie:                                                                                    

 Wytyczne GIS, MZ i MEN 

z dnia 14 maja 2020r.