Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

procedury rewalidacja

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci i nauczycieli

dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych

 

Procedura została opracowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa zdrowia i  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13.05.2020r

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

1.Od 25 maja br.  będzie możliwy  udział uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zajęciach rewalidacyjnych i konsultacjach z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia .

2. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców/opiekunów prawnych.

3. Przychodzenie/wychodzenie oraz przebywanie uczniów w szkole, w tym w salach i szatni odbywa się według punktów opisanych w ogólnej procedurze dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 .

4.Zajęcia rewalidacyjne i konsultacje  indywidualne  odbywać się będą  z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

5. Pracownik, nauczyciel i uczeń wyrzuca zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w sali i przy wejściu do szkoły.

6.Jest zabronione korzystanie z telefonów podczas zajęć. 

7.W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciel :

1.Nie nosi biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,

2. Używa osłony ust i nosa.

3.Wyrzuca zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w sali i przy wejściu do szkoły.

Rodzic :

1. Zapoznaje się z procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie.

2. Zapoznaje się z procedurą  postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie.

3. Zapoznaje się z procedurą  bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci i nauczycieli podczas konsultacji w szkole.

4. Wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

5. Wypełnia zgodę na udział dziecka w  zajęciach rewalidacyjnych i konsultacjach na terenie szkoły.

6.Zapoznaje się z harmonogramem zajęć rewalidacyjnych i konsultacji.

7.Zgłasza do sekretariatu nieobecność na konsultacjach.

Pracownik :

1. Regularnie czyści powierzchnie wspólne, np.: klamki drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, dezynfekuje powierzchnie dotykowe, np.: biurka i stoliki/ławki, klawiatury i myszki, włączniki świateł szczególnie  przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć przez uczestnika.

Pliki do pobrania