Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

procedury konsultacje

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci i nauczycieli

podczas konsultacji w szkole.

Procedura została opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13.05.2020r

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

1.Od 25 maja br.  będzie możliwy  udział uczniów klas VIII w konsultacjach.

2. Od 1 czerwca br.  będzie możliwy udział  uczniów dla wszystkich uczniów klas w konsultacjach

3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

4.Udział w zajęciach jest dobrowolny. Uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców/opiekunów prawnych.

5. Udział uczniów w konsultacjach odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora szkoły.

6.Przychodzenie/wychodzenie oraz przebywanie uczniów w szkole, w tym w salach i szatni odbywa się według punktów opisanych w ogólnej procedurze dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 .

7.Konsultacje dla uczniów odbywać się będą w stałej sali i dla tej samej grupy uczniów/ucznia.

8. Konsultacje indywidualne oraz grupowe odbywać się będą  z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

9.Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece odbywać się będą

według ustalonego harmonogramu przez dyrektora szkoły.

10.Nauczyciel bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

Rodzic :

1. Zapoznaje się z procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie.

2. Zapoznaje się z procedurą  postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie.

3. Zapoznaje się z procedurą  bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci i nauczycieli podczas konsultacji w szkole.

4. Wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

5. Wypełnia zgodę na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły.

6.Zapoznaje się z harmonogramem konsultacji.

7.Zgłasza do sekretariatu nieobecność na konsultacjach.

UCZEŃ :

1. Zapoznaje się i bezwzględnie stosuje do procedur bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci i nauczycieli

1.Nie wykazuje objawów chorobowych przed i w czasie zajęć

2.Zgłasza do sekretariatu nieobecność na konsultacjach

3.Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły

4.Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli występują  przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce.

Pliki do pobrania