Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

procedury ogólne

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców

i pracowników

w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego

w Częstochowie

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13.05.2020r

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Do placówki wejść mogą tylko osoby zdrowe.
 3. Do  szkoły na zajęcia opiekuńcze  przyjmowane będą dzieci których rodzice /opiekunowie prawni złożyli stosowne dokumenty na adres mailowy szkoły  sp49@edukacja.czestochowa.pl  minimum dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Weryfikacja oświadczeń nastąpi w/g wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13.05.2020r i dostępności wolnych miejsc.
 5. O przyjęciu dziecka rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.
 6. W grupie może przebywać do 6 uczniów.
 7.   Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
 1. Przed wejściem do placówki każdemu uczniowi  mierzona jest temperatura.Prawo do przystąpienia do pracy mają jedynie zdrowi nauczyciele i pracownicy szkoły. W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej nauczyciele i pracownicy szkoły nie przystępują do pracy , zobowiązani są  do natychmiastowego powiadomienia sekretariatu szkoły i skorzystać z opieki medycznej.Prawo do przystąpienia do pracy mają jedynie zdrowi nauczyciele i pracownicy szkoły. W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej nauczyciele i pracownicy szkoły nie przystępują do pracy , zobowiązani są  do natychmiastowego powiadomienia sekretariatu szkoły i skorzystać z opieki medycznej
  1. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik placówki wyposażony w odpowiednie środki ochrony (maska lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe).
   Wyniki pomiarów temperatury ciała nie są rejestrowane.
   Rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała.
  2. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań  do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych ,nauczyciel zaprowadza dziecko do sali w , której odbywać się będą zajęcia.
  3. W przypadku nieobecności dziecka w szkole , rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są telefonicznie poinformować sekretariat szkoły i podać powód nieobecności.
  4. Przy każdorazowym wejściu do szkoły, każdy ma obowiązek dezynfekować ręce (według instrukcji) płynem umieszczonym przy wejściu do szkoły.
  5. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.Na terenie szkoły umieszczone są instrukcje:
   1. Prawidłowego mycia rąk
   2. Prawidłowej dezynfekcji rąk
   3. Prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki
   4. Prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic

 2. Personel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy są obowiązani do stosowania w razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) indywidualnych środków ochrony osobistej - odpowiednio jednorazowych rękawiczek, maseczki na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem.
 3. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 4. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 5. Na terenie placówki dzieci korzystają wyłącznie pod nadzorem nauczyciela z boisk szkolnych.
 6. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 7. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów . Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 8. Sprzęt szkolny na  boisku należy codziennie dezynfekować.
 9. Sprzęt i przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, paletki) są systematycznie dezynfekowane.
 10. Pracownicy obsługi utrzymują w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekują powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.( harmonogram dezynfekcji )
 11. Na terenie szkoły jest wyznaczone pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym  będzie odizolowana osoba w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Pomieszczenie wyposażone jest w bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała.
 12. W szkole w wyznaczonym miejscu dostępne są numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 13. W szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
 14. Dzieci z jednej grupy przebywają w wyznaczonej na stałe sali co uniemożliwia kontakt między grupami.
 15. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)
 16. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, chodniki, firany, zasłony i inne dekoracje).W sali znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować.
 17. Podczas zajęć używa się przedmiotów i pomocy dydaktycznych, które można skutecznie zdezynfekować.
 18. Wyznacza się różne godziny przyjmowania grup do placówki oraz różne godziny przerw lub zajęć na boisku.
 19. Opiekę nad konkretną grupą sprawują Ci sami nauczyciele.
 20. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
  1. Spożywanie posiłków odbywa się w małych grupach.
  2. W razie potrzeby pracownicy korzystają z indywidualnych środków ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/przyłbice.
  3. W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i personel. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
  4. W placówce ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  5. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
  6. Zabrania się organizowania zajęć z udziałem osób nie będących nauczycielami szkoły.
  7. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. ( zamknięty )

   Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

        Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Kontakt ten możliwy jest przez numer telefonu,dziennik elektroniczny lub e-mail  wskazany przez rodzica.

 

 

Nauczyciel

 1. Wyjaśnia dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w placówce i powód ich wprowadzenia.
 2. Nie wyprowadza uczniów poza teren placówki.
 3. Wietrzy salę lekcyjną raz na godzinę. w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. Pokazuje jak właściwie myć i dezynfekować ręce.
 6. Regularnie przypomina uczniom o podstawowych zasadach higieny, w tym o:

a)      obowiązku zachowania dystansu społecznego wynoszącego min 1,5m.

b)      unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,

c)       częstym myciu rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

d)      nie podawaniu ręki na powitanie

e)      zasłanianiu twarzy podczas kichania czy kasłania

f)       wycieraniu rąk w jednorazowe ręczniki

 

Uczeń

1. Ma obowiązek zachować dystans społeczny wynoszący min 1,5 m.

2. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

3. Często myć ręce wodą z mydłem.

4. Zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.

5. Wycierać ręce w jednorazowe ręczniki.

6. Nie podawać ręki na powitanie.

7. Nie może przynosić z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.

8. Zgłasza nauczycielowi pogorszenie swojego stanu zdrowia.

9.Posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.

10. Nie  wymienia się , nie pożycza  przyborów szkolnych i podręczników .

 

Rodzic

 1. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przekazania wszystkich informacji o stanie zdrowia dziecka nauczycielowi przy każdorazowym  wejściu dziecka do szkoły. 
 2. Rodzic/ opiekun prawny przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia dokumentację w tym  oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, oświadczenie o zezwoleniu na pomiar temperatury u dziecka i o aktualnym stanie jego zdrowia, oraz zobowiązuje się do  przestrzegania  obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.
 3. W czasie drogi do szkoły i ze szkoły rodzic/opiekun jest zobowiązany do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust.
 4. Rodzic/opiekun prawny zapoznaje się z rozkładem pracy grupy ,przestrzega określonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka w danej grupie ,do której dziecko zostało przypisane  i dostosowuje się do tych godzin.
 5.  Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
 6. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic/opiekun prawny czeka na pojawienie się nauczyciela ,który dokona wstępnego wywiadu na temat  stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia  i pracownik placówki dokona pomiaru temperatury. W przypadku pojawienia się podwyższonej temperatury  dziecko nie pozostaje na zajęciach i zostaje zabrane przez rodzica/opiekuna prawnego do domu.
 7. Dziecko uczestniczące w zajęciach nie może wykazywać żadnych objawów chorobowych – musi być zdrowe. Każdorazowe pogorszenie stanu zdrowia dziecka nauczyciel niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły.
 8. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w  wydzielonym pomieszczeniu,a rodzic /opiekun prawny zostaje poinformowany  najszybszą możliwą drogą, i ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka.
 9. W przypadku jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, dziecko nie może przebywać na terenie szkoły i brać udziału w zajęciach.
 10. Zabrania się przynoszenia z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

11.  Rodzic musi zapewnić dziecku jedzenie i picie. istnieje możliwość skorzystania odpłatnie z obiadów w szkole.

12.  Obowiązkiem rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci do/z

szkoły jest zachować dystans społeczny do nauczycieli/pracowników/uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

13.   Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do szkoły z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem i w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem 2m rygorystycznie przestrzegając wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

14.  Prawo do przyprowadzania/odbierania dzieci  do/z szkoły mają osoby zdrowe i wskazane przez rodziców w deklaracji.

15.  Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest dezynfekować dłonie, zakładać rękawiczki ochronne i zakrywać usta i nos przy wejściu do szkoły według instrukcji.

16. Rodzic /opiekun prawny odbiera dziecko ze świetlicy z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i środków higieny osobistej ( rękawiczki ochronne, maseczki zakrywające usta i nos i dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły)

 17.Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny, w tym o:

g)      obowiązku zachowania dystansu społecznego wynoszącego min 1,5m.

h)      unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,

i)        częstym myciu rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

j)        nie podawaniu ręki na powitanie

k)      zasłanianiu twarzy podczas kichania czy kasłania

l)        wycieraniu rąk w jednorazowe ręczniki

 

Pracownik szkoły

1. Utrzymuje w czystości przy użyciu detergentu lub dezynfekuje sprzęt sportowy  na boisku.

2. Utrzymuje w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

4. W razie potrzeby pracownik korzysta z indywidualnych środków ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/przyłbice.

5. Skutecznie dezynfekuje przedmioty i  sprzęty  znajdujące się w salach.

6. Zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.

7. Ściśle przestrzega czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8. Powinien zachować dystans społeczny między współpracownikami w każdej przestrzeni szkoły wynoszący 1,5 m.

9.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

11.Pracownik szkoły zapoznaje się z  kartami charakterystyk substancji lub mieszaniny  stosowanej do sprzątania i dezynfekcji, a w szczególności ze środkami ostrożności i pierwszej pomocy w przypadku zastosowania środka niezgodnie z instrukcją użytkowania.

12. Pracownicy szkoły  odpowiadają za prace porządkowe wokół placówki, bezpieczeństwo i dezynfekcję sprzętu terenowego po każdej grupie, która będzie z niego korzystała.

 

Personel kuchenny

1.Nie kontaktuje się z uczniami ani nauczycielami opiekującym się dziećmi.

2.Przestrzega zasad szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego:

zwiększa odległość stanowisk pracy lub stosuje środki ochrony osobistej

używa płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów

utrzymuje wysoką higienę,

myje i dezynfekuje stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny

3.Wydaje posiłki w miejscach do tego przeznaczonych, w formie zmianowej.

4.Zmywa naczynia i sztućce w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparza.

5.Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.

6.Intendent organizując żywienie uczniów zamawia towar telefonicznie. Podczas odbioru zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Od wszystkich dostawców wymaga się odpowiednich środków ochrony osobistej podczas dostawy towaru.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Za wdrożenie  i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor szkoły.

  2.Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie prawni uczniów.

 3. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020 roku  do odwołania przez Dyrektora szkoły.
 4.
Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w placówce są umieszczone na stronie internetowej, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

 5.Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału szpitala zakaźnego oraz służb medycznych.

 6. Zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

 

Pliki do pobrania