Jadłospis

Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Szkole Podstawowej Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego
w Częstochowie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie, tel.: 34 363 27 06 e-mail: sp49@edukacja.czestochowa.pl

Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Moniką Sławuta lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych - Panią Edytą Bajor poprzez adres
e-mail:
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.

Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych.

Celem przetwarzania przez szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

W przypadku danych osobowych dzieci/uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku/uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę, bądź innych umów cywilnoprawnych.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełniania przez szkołę, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się w szczególności w:

 •  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo ośiatowe,
 •  ustawie z dnia 7 wrześia 1991 r. o systemie ośiaty,
 •  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
 •  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorząowych
 •  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 •  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

W zwiąku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonują zadania publiczne lub działające na zlecenie organów włdzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiąująego prawa, w szczególnośi: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Ośiaty, Okręowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Zakład Ubezpieczeń Społcznych, Miejski Ośodek Pomocy Społcznej w Czętochowie, Narodowy Fundusz Zdrowotny, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Czętochowa, Sądy, Kuratorzy sądowi.

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności: Samorząowy Ośodek Doskonalenia w Czętochowie, Biuro Finansów Publicznych, Vulcan Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbęny do realizacji wcześniej okreśonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiąującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostęny jest w sekretariacie szkoł.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

a. prawo dostęu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłwe lub niekompletne;

c. prawo do żąania usunięia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 •  dane nie są już niezbęne do celów, dla których był zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 •  osoba, której dane dotyczą wniosł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 •  osoba, której dane dotyczą wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
       prawnej   przetwarzania danych,
 •  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 •  dane osobowe muszą być usunięe w celu wywiązania sięz obowiąku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żąania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłwość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądają w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
 • osoba, której dane dotyczą wniosł sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łąznie spełnione są nastęujące przesłanki:

 •  przetwarzanie danych odbywa sięna podstawie umowy zawartej z osobą której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażnej przez tą osobę
 •  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łąznie spełione sąnastęująe przesłnki:

 •  zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
      publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 •  przetwarzanie jest niezbęne do celów wynikająych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronętrzecią z  wyjąkiem sytuacji, w których nadrzęny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagająe ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotycząj est dzieckiem.

g. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku gdy:

 •  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych i cofnięcie to nie ma wpłwu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięiem, z obowiązującym prawem.

h. prawo wniesienia skargi do Urzęu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzęu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt - w przypadku: powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiąkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sięna podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.