Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Jesteś tutaj: Start / Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego tj. od stycznia do czerwca 2018 r, jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. z późniejszymi zmianami, tj. 514,00 zł oraz wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności zawartej w art. 7 cytowanej ustawy. W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć stosowne oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej rodziny w szkole do której uczęszcza uczeń. Wspomniane oświadczenie jest podstawą wydania decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w postaci stypendium szkolnego. Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy w celu wypłaty stypendium szkolnego winni przedłożyć w szkole oryginały imiennych faktur i rachunków dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych w terminie ustalonym przez pedagoga szkolnego.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy 
Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, 
pokój nr 4: tel. (34) 372-42-04,poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

wtorek w godz. 7:30 – 16:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00
email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie wypełnionego oświadczenia do dnia 17.05.2018 roku, do pokoju pedagoga.

Prosimy także o dostarczenie faktur i rachunków imiennych do dnia 01.06.2018 roku, również do pokoju pedagoga.